POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO „trailrunning24.pl”

prowadzonego przez GECKON Przemysław Sikora, ul. Myśliwska 2, 43-450 Ustroń, NIP:5482079059, Regon:072865741

I.

Uwagi wstępne.

Celem niniejszej Polityki Prywatności (dalej: „Polityka”) jest:
określenie zasad gromadzenia, przetwarzania, powierzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Serwis od jego użytkowników;
zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z wymaganiami przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych bezwzględnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II.

Administrator

Administratorem danych osobowych gromadzonych w Serwisie w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest GECKON Przemysław Sikora, ul. Myśliwska 2, 43-450 Ustroń, NIP:5482079059, Regon:072865741

III.

Definicje
Ilekroć w niniejszej Polityce zostaną wykorzystane poniższe definicje lub zwroty, należy nadawać im następujące znaczenie:

„RODO” – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);
„Polityka” – oznacza niniejszą Politykę;
„Dane Osobowe” – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, o których mowa w art. 4 pkt 1 RODO;
„przetwarzanie” – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, o których mowa w art. 4 pkt 2 RODO;
„Serwis” – oznacza serwis internetowy https://trailrunning24.pl/ dostępny pod adresem URL : trailrunning24.pl;
„Użytkownik” – oznacza osobę fizyczną, zarówno posiadającą zarejestrowane konto w Serwisie, jak i nieposiadającą takiego konta, która przegląda Serwis lub korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu;

IV.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Serwis przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO oraz innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
Serwis pozyskuje Dane Osobowe Użytkowników w następujących sytuacjach:
a) gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w szczególności w celach marketingowych;
b) gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest niezbędne do świadczenia na ich rzecz usług przez Administratora, w szczególności w przypadku skorzystania przez Użytkownika z usług Administratora przewidzianych w Regulaminie;
c) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d) gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Użytkownika;
e) gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Serwis zapewnia, że:
a) co do zasady będą przetwarzane wyłącznie te Dane Osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania;
b) dba o ochronę prywatności i przetwarza Dane Osobowe zgodnie z wymogami prawa;
c) podejmuje on działania na rzecz zachowania bezpieczeństwa Danych Osobowych;
d) umożliwia on osobom, których Dane Osobowe przetwarza, wykonywanie swoich praw;
e) spełnienie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych jest przez niego należycie udokumentowane;
f) stosuje on środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych Danych Osobowych.
Serwis przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w następujących celach:
a) w celu obsługi konta i transakcji Użytkownika oraz rozwiązywania problemów technicznych;
b) w celu założenia konta dla Użytkownika oraz jego zarządzania;
c) w celu świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkownika lub wskazane przez niego osoby, zarówno stacjonarnych, jak i elektronicznych;
d) w celu marketingowym, analitycznym i dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę;
e) w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie;
f) w celu ochrony uzasadnionych prawnie interesów Administratora;
g) w celu wykrywania botów i nieprawidłowości.

V.

Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia względem Administratora:

prawo dostępu do przetwarzanych przez Serwis Danych Osobowych Użytkownika;
prawo do przenoszenia przetwarzanych przez Serwis Danych Osobowych Użytkownika, tj. do otrzymania od Administratora Danych Osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
prawo do sprostowania przetwarzanych przez Serwis Danych Osobowych Użytkownika;
prawo do usunięcia przetwarzanych przez Serwis Danych Osobowych Użytkownika, jeżeli nie istnieje konieczność przetwarzania tych danych przez Administratora;
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

VI.

Wycofanie zgody

Jeżeli Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie jego zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wycofanie zgody nie jest możliwe w przypadku, gdy Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są na innej podstawie niż zgoda, np. zawarcie umowy na świadczenie usług.

VII.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Serwis może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez Administratora, jeżeli będzie to dokonywane za zgodą Użytkownika albo uzasadnione interesem W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego Dane Osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym poinformowany.
Serwis co do zasady nie przekazuje podmiotom trzecim Danych Osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, za wyjątkiem następujących sytuacji:
W przypadku korzystania z płatności internetowych ………………..(np. PAYU, dotpay) Dane Osobowe Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail) będą udostępniane ……………………………………….. w celu realizacji płatności.
W przypadku gdy istnieje potrzeba powierzenia Danych Osobowych zewnętrznym usługodawcom innym niż w lit. a) w celu prawidłowego świadczenia usług na rzecz Użytkowników, w szczególności trenerom personalnym i instruktorom sportowym;
Serwis może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.
W przypadku powierzenia Danych Osobowych Użytkowników zewnętrznym usługodawcom, Serwis zobowiązuje się, że:
będą oni przestrzegać zasad niniejszej Polityki;
nie powierzą oni dalej Danych Osobowych Użytkowników.
Serwis nie przekazuje Danych Osobowych do państwa trzeciego położonego poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której Dane Osobowe dotyczą.

VIII.

Bezpieczeństwo

Wszystkie Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Serwis podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nadużyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi lub zmianie Danych Osobowych Użytkownika.
Podmioty, którym Serwis powierza przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników zobowiązane są do stosowania takich samych zasad bezpieczeństwa jak te określone w niniejszej Polityce.

IX.

Okres przetwarzania Danych Osobowych

Serwis nie przetwarza Danych Osobowych Użytkownika dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, które legły u podstaw ich zgromadzenia, za wyjątkiem sytuacji, gdy zgodnie z przepisami prawa oraz okolicznościami faktycznymi danej sprawy wymagane i konieczne jest przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu.

X.

Pliki cookies

Serwis ma prawo do używania plików „cookies”, tj. małych plików umożliwiających urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet rejestrowanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników.
Domyślne ustawienia dotyczące „cookies” Użytkownik może zmienić w swojej przeglądarce internetowej poprzez wyłączenie plików „cookies”. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki „cookies” będą rejestrowane w pamięci urządzenia za pomocą, którego Użytkownik korzysta z Serwisu.
Serwis zastrzega, że wyłączenie plików „cookies” przez Użytkownika może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

XI.

Zmiany Polityki

Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej treści Polityki na stronie Serwisu.
Zmiany Polityki obowiązują od dnia publikacji i nie wymagają notyfikacji Użytkownikom.

XII.

Kontakt

Realizacji uprawnień określonych w pkt V. niniejszej Polityki dokonuje się adres geckon.trail@gmail.com
Wszelkie pytania odnośnie Polityki należy kierować poprzez e-mai: geckon.trail@gmail.com